UPISI STUDENATA KOJI UPISUJU PONAVLJANJE DIPLOMSKIH STUDIJA I PRIPREMNIH GODINA U AKAD.GOD. 2021/22

Poštovani/e studenti/ce,

ponovni upis diplomskih studija i pripremne godine obavljati će se online od 24. rujna od 12:00h do 28. rujna 2021. do 23:59h.


Studenti diplomskih studija i pripremnih semestara ne obavljaju upis putem studomata.

Redoviti studenti koji upisuju drugi puta ponavljanje godine imaju obvezu prijeći na izvanredni studij.

Prije upisa potrebno je provjeriti sve ocjene na studomatu.

Dana 24. rujna u 12:00 sati aktivirat ćemo aplikaciju za online ponovni upis u diplomski studij i pripremnu godinu.
Za pristup u aplikaciju logirat ćete se svojim AAI identitetom.

U aplikaciju ćete unijeti svoje osobne podatke, uključujući ime i prezime, OIB i JMBAG, te nazive kolegija iz zimskog semestra koje ponovno upisujete, ukoliko ih imate.

Uz ispunjene podatke u online aplikaciji obvezni ste izvršiti i potrebne uplate na žiro račun Pravnog fakulteta:

  • administrativnu naknadu za upis (300 kn) koju su obvezni podmiriti svi studenti
  • školarinu (odnosi se samo na studente koji su je obvezni podmiriti-120 kn po upisanom ECTS bodu)


Sve uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta.  

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

IBAN: HR9823600001101264729

Model: HR00

Poziv na broj:
Diplomski studij Socijalnog rada – 10141 - JMBAG
Diplomski studij Socijalne politike – 10142 – JMBAG

Referada će putem Studomata potvrditi da je upis obavljen u cijelosti nakon što obavi kontrolu uplate potrebnog iznosa. Kontrola obavljene uplate provodi se putem JMBAG-a u pozivu na broj svake uplate. Zbog ovoga je iznimno bitno da pravilno upišete oznaku studija i svoj JMBAG. Nije potrebno slati potvrdu o uplati, ali Vam savjetujemo da je svakako sačuvate, za slučaj da dođe do pogreške u upisu poziva na broj (u tom slučaju ćemo Vas zamoliti da nam dostavite presliku potvrde).


Redoviti studenti koji su oslobođeni plaćanja troškova participacije (plaćaju samo upisninu)

  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.
  • Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

Redoviti studenti koji plaćaju participaciju troškova studija (uvećano za upisninu)

  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (prema stanju zatečenom na dan upisa) za sve upisane a nepoložene predmete zimskog i ljetnog semestra iz 2020/21. ECTS bodovi diplomskog rada se ne plaćaju.
  • Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Izvanredni studenti

  • Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenim na dan 30. rujna) za sve nepoložene kolegije zimskog semestra.
  • Izvanredni studenti će u veljači upisivati ljetni semestar, te će tada izvršiti uplatu za upisane predmete ljetnog semestra.

 

Promjena studentskog statusa

Studenti koji gube status redovitog studenta podnose zahtjev za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta putem e-podrške (podrska.pravo.hr) odabirom teme „Prijelaz s redovitog na izvanredni studij“, bez provedbe upisa na studomatu. U zahtjevu je potrebno navesti predmete koji se upisuju u zimskom semestru 2021./22. akad. god. u skladu s objavljenim pravilima upisa za izvanredne studente.

Studenti koji su ostvarili uvjete za prijelaz iz izvanrednog u redovni status podnose zahtjev za nastavak studija u statusu redovnog studenta putem e-podrške (podrska.pravo.hr).
 

Mirovanja i nastavci studija

Molbe za mirovanje studijske godine podnose se putem sustava e-podrške https://podrska.pravo.hr i nastavak studija nakon prekinutog studija (podnose se dostavljanjem molbe i skeniranog  indeksa na e-mail referada@pravo.hr) zaprimaju se najkasnije do se zaključno sa 28. rujna 2021. do 23:59h

 

Zakašnjeli upisi

Studenti koji ne izvrše upis u aplikaciju do 28. rujna 2021. god. do 23:59h, neće se smatrati upisanim u redovitom roku.

Zahtjev za naknadni upis zimskog semestra (akademske godine) podnosi se putem sustava e-podrške (https://podrska.pravo.hr) i odobravat će se do 11. listopada 2021. do 12:00h.


Za sve upite možete se obratiti referentici Studentske referade za diplomske studije, Ani Duić putem e-pošte: 
ana.duic@pravo.hr


Upis u Studomat od strane studentske referentice će biti izvršen do četvrtka 30. rujna 20:00h, te Vas molimo da nakon proteka navedenog roka pregledate svoje podatke u Studomatu te se javite u slučaju nekih pitanja ili nejasnoća referentici Ani Duić putem e-pošte: 
ana.duic@pravo.hr.