Upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija Socijalni rad i Socijalna politika

 

Online obrazac za prijavu na upis na sveučilišne diplomske studije Socijalnog rada i Socijalne politike

Poštovane studentice, poštovani studenti, 

online prijavnom obrascu za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike, te pripremne godine diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2023./2024. pristupate putem niže navedene poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/186593?lang=hr

Molimo Vas da prilikom prijave predaju dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona.

Prilikom vršenja prijave na upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2023./2024., molimo Vas da slijedite upute iz prethodno objavljene obavijesti (koja se nalazi ispod ove obavijesti) o podacima i dokumentaciji koju trebate priložiti.

Prijave putem prijavnog obrasca na natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike će se vršiti od ponedjeljka, 02. 10. 2023. od 8:00h do utorka 03. 10. 2023. do 12:00h.

 

PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNE POLITIKE 2023/24

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,
prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

1. Prijave na online obrazac za natječaj za upis na diplomski studij će se odvijati od ponedjeljka, 02. 10. 2023. od 8:00h do utorka, 03. 10. 2023. do 12.00.

•    Prijava na natječaj za upis će se odvijati putem online obrasca.
•    U online obrascu će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti i upute za ispunjavanje online obrasca možete vidjeti ovdje u 
Obrascu za prijave na diplomski studij
•    U online obrascu kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele. Za kandidate koji prijave upis na oba diplomska studija, kroz aplikaciju bit će moguć odabir prioritetnog diplomskog studija i statusa studiranja.

•    Prilikom prijave u aplikaciju potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)    Potvrda o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju 

-    Kandidati koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku studija.
-    Kandidati s drugih studija prilažu potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju u PDF, JPG ili PNG formatu. Potvrda mora biti čitljivo skenirana s obje strane. Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Potvrda o studiju


b)    Ovjerena dopunska isprava o završenom studiju ili ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija

-    Kandidati koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena
-    Kandidati s drugih studija prilažu ovjerenu dopunsku ispravu o završenom studiju ili  ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija. Ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu. Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Prijepis ocjena


c)    Osobna iskaznica ili putovnica
-    Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Naziv datoteke mora biti ImePrezime-osobna ili ImePrezime-putovnica.


d)    Kopija vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena
-    Ona mora biti čitljivo skenirana i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Vjenčani list
 
•    Nakon pohrane podataka u online obrascu, administrativne službe Fakulteta provjeriti će unesene i priložene podatke. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonom navedenom u aplikaciji.

 

2.    U srijedu, 4. listopada 2023. iza 14:00h biti će objavljena lista redoslijeda za upis na pojedini diplomski studij na ovoj mrežnoj stranici.

3.    Upisi na diplomski studij će se odvijati online prema listi redoslijeda 5. listopada od 8:00h sati i 6. listopada 2023. godine do 14:00h. Upute za upis na diplomski studij te predodabir izbornih kolegija, seminara i preferiranog područja unutar predmeta Odabranog područja socijalnog rada će biti dostupne na ovoj mrežnoj stranici.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte: upisi-scsr@pravo.hr 

Obrazac za prijavu na diplomske studije

 

 

Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu za akad. god. 2023/2024

 

Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.) 

A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada – 75 redovitih i 30 izvanrednih studenata

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike – 30 redovitih i 25 izvanrednih studenata

 

 

A)  Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad i sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

 

1. Uvjeti upisa:

 

a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad 

Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
 

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

1) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
2) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad  odnosno drugi sveučilišni prijediplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti i stekao  najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) uz obvezu prethodnog upisa  razlikovne  godine.  
Razlikovna godina traje 2 semestra i njenim završetkom se stječe 60 ECTS bodova za  upis sveučilišnog diplomskog studija  (sadržaj razlikovne  godine dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta) 
 
*Pristupnici koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad, obvezni su prilikom upisa, potpisati izjavu kako su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad. 

*Pristupnici  koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote. Nakon položenih svih razlikovnih ispita pristupnici upisuju diplomski studij putem molbe (referada@pravo.hr) u skladu s natječajem u ak. godini u kojoj upisuju studij (v. „Prijava“ iz natječaja). Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici su dužni položiti tijekom ak. god. 2023./2024. i 2024./2025. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 
 
2. Prijava

Prijave za  studijske programe  provode  se isključivo online i to putem poveznice  koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta 2. i 3. listopada 2023.
      
Online prijavi za razredbeni postupak treba priložiti : 

a)    potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju  
(pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni  rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  potvrdu)

b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena završenog studija (pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  dopunsku ispravu o završenom studiju odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena)

c)    domovnicu ili osobnu iskaznicu s naznačenim OIB-om /Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu  

d)    dokaz o  promjeni prezimena 

e)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu  nostrifikaciju potvrde o završetku studija ili diplome te dopunske isprave o studiju s pripadajućim studijskim programom te izvedbenim planom studija s prijevodom na hrvatski jezik ovlaštenog sudskog tumača

f)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu i potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina).  


 
3. Razredbeni postupak  

Konačna lista za upis na studijske programe  utvrđuje se na temelju: 

-    težinskog prosjeka kojim su pristupnici završili sveučilišni prijediplomski  studij (najviše 5,00 bodova), 

-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više dodjeljuje se 1 bod). 

 
4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista

Konačna lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 4. listopada od 13 sati s uputama za  upis.


 
5. Upisi 

Upisi će se provoditi online prema konačnoj listi 5. i 6. listopada 2023. Poveznica za online upis biti će objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta

 

6. Upisnina i školarina

Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 

Školarine za prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2023./2024. godinu iznosi 955,60 eura (7.200,00 kuna).   

Studenti koji  prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u statusu redovitog studenta  oslobođeni su plaćanja participacije. 

Prilikom upisa razlikovne godine pristupnik sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 

 

* Napomena 

Pristupnici  koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja.