Natječaj za upis u 1. godinu...

Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.) 

A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada – 75 redovitih i 30 izvanrednih studenata

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike – 30 redovitih i 25 izvanrednih studenata

 

 

A)  Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad i sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

 

1. Uvjeti upisa:

 

a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad 

Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
 

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

1) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
2) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad  odnosno drugi sveučilišni prijediplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti i stekao  najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) uz obvezu prethodnog upisa  razlikovne  godine.  
Razlikovna godina traje 2 semestra i njenim završetkom se stječe 60 ECTS bodova za  upis sveučilišnog diplomskog studija  (sadržaj razlikovne  godine dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta) 
 
*Pristupnici koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad, obvezni su prilikom upisa, potpisati izjavu kako su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad. 

*Pristupnici  koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote. Nakon položenih svih razlikovnih ispita pristupnici upisuju diplomski studij putem molbe (referada@pravo.hr) u skladu s natječajem u ak. godini u kojoj upisuju studij (v. „Prijava“ iz natječaja). Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici su dužni položiti tijekom ak. god. 2023./2024. i 2024./2025. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 
 
2. Prijava

Prijave za  studijske programe  provode  se isključivo online i to putem poveznice  koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta 2. i 3. listopada 2023.
      
Online prijavi za razredbeni postupak treba priložiti : 

a)    potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju  
(pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni  rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  potvrdu)

b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena završenog studija (pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  dopunsku ispravu o završenom studiju odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena)

c)    domovnicu ili osobnu iskaznicu s naznačenim OIB-om /Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu  

d)    dokaz o  promjeni prezimena 

e)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu  nostrifikaciju potvrde o završetku studija ili diplome te dopunske isprave o studiju s pripadajućim studijskim programom te izvedbenim planom studija s prijevodom na hrvatski jezik ovlaštenog sudskog tumača

f)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu i potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina).  


 
3. Razredbeni postupak  

Konačna lista za upis na studijske programe  utvrđuje se na temelju: 

-    težinskog prosjeka kojim su pristupnici završili sveučilišni prijediplomski  studij (najviše 5,00 bodova), 

-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više dodjeljuje se 1 bod). 

 
4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista

Konačna lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 4. listopada od 13 sati s uputama za  upis.


 
5. Upisi 

Upisi će se provoditi online prema konačnoj listi 5. i 6. listopada 2023. Poveznica za online upis biti će objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta

 

6. Upisnina i školarina

Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 

Školarine za prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2023./2024. godinu iznosi 955,60 eura (7.200,00 kuna).   

Studenti koji  prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u statusu redovitog studenta  oslobođeni su plaćanja participacije. 

Prilikom upisa razlikovne godine pristupnik sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 

 

* Napomena 

Pristupnici  koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja. 

Popis obavijesti